Welkom bij Zenzicare!

Privacyverklaring Zenzicare

Zenzicare is een e-retailer die zich richt op de consumentenmarkt. Diensten en producten die Zenzicare onder andere aanbiedt zijn voedingsmiddelen, supplementen, verzorgingsmiddelen en hieraan gerelateerde artikelen. Bij het leveren van deze diensten en producten worden gegevens verwerkt. Het verwerken van deze gegevens is meestal (technisch) noodzakelijk om onze dienstverlening mogelijk te maken.

In de privacyverklaring wordt toegelicht hoe Zenzicare omgaat met de gegevens die zij in bezit heeft. Daarnaast kunt u lezen welke gegevens Zenzicare waarom verwerken en welke rechten u heeft.

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens:

De producten en diensten van Zenzicare worden aan consumenten aangeboden. Dit betekent dat Zenzicare voornamelijk aan private personen levert. Hierbij is levering aan bedrijven niet uitgesloten.

De persoonsgegevens die Zenzicare verwerkt:

In deze paragraaf vindt u per dienst/product een overzicht van de gegevens die worden gebruikt. Een toelichting per kolom:
a) Type dienst: voor welke dienst/product gegevens worden gebruikt. De kolom ‘Algemeen’ bevat gegevens die voor meerdere diensten worden gebruikt.
b) Type gegevens: welke gegevens worden verwerkt.
c) Bewaartermijnen: hoe lang de gegevens worden bewaard.
d) Verantwoordelijke: wie verantwoordelijk is voor de gegevens.
e) Grond voor verwerking: op welke wettelijke basis de gegevens worden gebruikt.

Type dienst
a)
Type gegvens
b)
Bewaartermijnen
c)
Verantwoordelijke
d)
Grond voor verwerking
e)
Algemeen Naam, adres, telefoonnummer, emailadres (en eventueel aanwijkend lever- enfactuuradres.  Tot 7 jaar na levering van de dienst of het product Zenzicare Wettelijke bewaartermijn
Shop Gegevens aangeleverd door afnemer voor service en garantievragen Tot 2 jaar na levering Zenzicare Uitvoering overeenkomst
Site + shop Bezoekersstatistieken, functionele en statistische cookies Maximaal 26 maanden na plaatsing Zenzicare Gerechtvaardigd belang
Site Ingevulde gegevens contactformulier Tot 1 jaar na ontvangst of zolang nodig voor het contactverzoek. Zenzicare Uitvoering van het contactverzoek 

Zo worden de persoonsgegevens gebruikt:

In de eerste plaats verwerkt Zenzicare uw gegevens voor het leveren van onze producten en diensten. Zo is het voor het leveren berichten over deze levering noodzakelijk uw mailadres te gebruiken. Om voor overleg met u direct in contact te komen moet Zenzicare over uw telefoonnummer beschikken.

Met welke partijen de persoonsgegevens worden gedeeld:

Om het leveren van onze diensten/producten mogelijk te maken maakt Zenzicare gebruik van derde partijen. Voor zover deze partijen bij het uitvoeren van deze diensten toegang hebben tot uw gegevens, heeft Zenzicare contractuele en organisatorische maatregelen getroffen zodat uw gegevens uitsluitend voor de overeengekomen doeleinden worden verwerkt.

Als een leverancier zich buiten Europa bevindt, dan garandeert Zenzicare dat de verwerking van uw gegevens met dezelfde waarborgen is omkleed als bij een verwerking door een leverancier in Europa.

Zenzicare kan in uitzonderlijke situaties verplicht worden uw gegevens af te staan aan de autoriteiten, bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Uw rechten:

Op basis van Europese privacywetgeving heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen ten aanzien van uw gegevens. In deze paragraaf staan uw rechten omschreven. Als u een of meerdere rechten wilt uitoefenen, neemt u dan contact met ons op. Dit kunt u doen door een brief te sturen naar ons adres of door een e-mail te sturen. Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen heeft Zenzicare minimaal de volgende informatie van u nodig:
- uw volledige naam; uw adres; indien u ons verzoekt als private partij dan ontvangen wij graag een kopie van een geldig legitimatiebewijs (let op dat u de kopie voorziet van een watermerk en het Burgerservicenummer afdekt)

Om uw rechten te kunnen waarborgen kan het in sommige gevallen noodzakelijk zijn aanvullende informatie van u te ontvangen.

Inzage in uw gegevens:

U heeft het recht om te weten welke gegevens van u door Zenzicare worden verwerkt. U kunt een verzoek tot inzage per brief of per e-mail bij ons indienen. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Correctie van uw gegevens:

Als de gegevens waarover Zenzicare beschikt niet juist zijn dan kunt u de foutieve gegevens laten corrigeren. Neem hiervoor contact met ons op. Wij verwachten dat u in uw bericht of brief aangeeft welke gegevens onjuist zijn en hoe deze gegevens moeten worden gecorrigeerd.

Bezwaar en verwijdering van uw gegevens:

In bepaalde gevallen kunt u ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te staken en deze te verwijderen. Zo’n verzoek is bijvoorbeeld mogelijk wanneer u niet langer van onze dienstverlening gebruik maakt of u ernstige bezwaren hebt tegen de verwerking van uw gegevens. Als u ernstige bezwaren heeft tegen de verwerking van uw gegevens dan verwachten wij dat u in uw verzoek aangeeft wat uw bezwaren zijn.

Heeft u zich geregistreerd als klant van de webshop dan kunt u zelf online deze inschrijving ongedaan maken. Het is niet nodig om Zenzicare een brief of e-mail te sturen met de mededeling dat u uw toestemming intrekt.

Beperken van verwerking:

Als u uw gegevens wilt corrigeren of wilt laten verwijderen dan kunt u – gedurende de tijd dat uw aanvraag bij ons in behandeling is – de verwerking tijdelijk laten stopzetten. Ondanks een mogelijke beperking mogen wij uw gegevens blijven opslaan. Wanneer duidelijk wordt dat uw verzoek terecht is zullen wij uw verzoek uitvoeren.

Is Zenzicare van mening dat uw verzoek ongegrond is dan zal de verwerking van uw gegevens worden hervat. Zenzicare zal geen gegevens verwijderen waarvoor bij ons in het kader van bindende wetgeving de verplichting ligt deze gegevens gedurende een vastgestelde periode beschikbaar te houden. Wij verwijzen u naar de hiervoor weergegeven tabel.

Overdracht van uw gegevens:

U kunt bij ons een kopie van uw gegevens opvragen die wij in bezit hebben. De kopie betreft alleen de gegevens die wij hebben verwerkt met uw toestemming of voor het uitvoeren van uw informatie en/of leveringsopdracht. Wij zullen de kopie aanleveren in een gangbaar bestandsformaat.

Klacht indienen bij de toezichthouder:

Bent u niet tevreden over de manier waarop Zenzicare uw privacy waarborgt? Neem dan contact met ons op zodat wij samen een oplossing kunnen zoeken. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe u ons kunt bereiken:

Als u vragen heeft of gebruik wil maken van uw rechten dan kunt u op verschillende manier met ons contact opnemen.

- Per brief, ons adres: Dorpsweg 140, 3738CK Maartensdijk
- Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 uur en 17:00 uur: +31 85 064 7200.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met info(at)zenzicare.nl Op het hierboven aangegeven adres kunt u de bij Zenzicare voor Gegevensbescherming verantwoordelijke functionaris bereiken.

Melding (mogelijke) inbreuk op de beveiliging:

In geval van een (mogelijke) inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens worden betrokkenen verzocht Zenzicare daarover zo spoedig mogelijk te informeren via info@zenzicare.nl onder vermelding van ‘Datalek’ in de onderwerpregel van het bericht.

 

Zenzicare kan de inhoud van deze privacyverklaring aanpassen.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 10 november 2019.